Czynności notarialne

Rolą notariusza jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Oferując czynności notarialne i dokonując czynności notarialnych, notariusz zobowiązany jest czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego i wszystkie dokonane przez notariusza czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego.

Jako notariusz, wszelkie czynności notarialne wykonuję w języku polskim. Na specjalne życzenie Klienta, mogę je również wykonać w języku obcym przy wykorzystaniu własnej znajomości języka lub pomocy tłumacza przysięgłego. Swoją pracę wykonuję w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami - profesjonalnie, rzetelnie i bezstronnie. Większość czynności notarialnych dokonuję w siedzibie kancelarii w Warszawie. W wyjątkowych przypadkach, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub specjalne okoliczności, czynności notarialne mogę wykonać poza kancelarią, np. w szpitalu, mieszkaniu, areszcie.

Zakres czynności notarialnych

czynności notarialne - akt notarialny

Czynnośći notarialne obejmują sporządzanie aktów notarialnych i aktów poświadczenia dziedziczenia. Sporządzane akty notarialne mogą dotyczyć m.in. umów sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia, umowy zniesienia współwłasności, umów przedwstępnych oraz oświadczenia o objęciu udziałów lub akcji. Wykonywane przeze mnie czynności notarialne obejmują również sporządzanie poświadczeń, spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli i czeków, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów. Dokonuję także czynności notarialnych z zakresu prawa spadkowego, sporządzając testamenty, umowy zrzeczenia się dziedziczenia, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, umowy zbycia spadku i podziału spadku. Na specjalne żądanie stron, sporządzam także projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów. Mogę również przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy założeniu lub jej następcy prawnemu: dokumenty, papiery wartościowe oraz pieniądze w walucie polskiej lub zagranicznej.

Tajemnica notarialna

tajemnica notarialna - akt notarialny

Notariusz ma obowiązek wykonywać swoją pracę i świadczyć czynności notarialne nie tylko rzetelnie i bezstronnie, ale także w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Jedną z podstaw zaufania do notariusza jest zachowanie tajemnicy notarialnej. Notariusz w ramach prowadzonej działalności o wszystkich okolicznościach sprawy, których dowiedział się w związku z dokonywaną czynnością notarialną jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy. Ważne! Obowiązek ten nie ustaje w momencie odwołania notariusza. Obowiązek tajemnicy może wygasnąć w momencie składania przez notariusza zeznań przed sądem, chyba że wyjawienie tajemnicy w jakimś stopniu zagraża ważnemu interesowi prywatnemu lub powszechnemu dobru. Tylko wybór doświadczonego notariusza zapewni Państwu rzetelną ochronę danych osobowych, historii rodziny lub tajemnicy handlowej.

© Kancelaria Notarialna w Warszawie - Notariusz Elżbieta Drążek | Al. Niepodległości 159 02-555 Warszawa | tel./fax: 22 849 52 83 | Polityka cookies

Projekt i realizacja: bluevision.pl