Czynności notarialne - notariusz Śródmieście Warszawa

Rolą notariusza jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Oferując czynności notarialne i dokonując czynności notarialnych, notariusz zobowiązany jest czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego i wszystkie dokonane przez notariusza czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego.

Jako notariusz, wszelkie czynności notarialne wykonuję w języku polskim. Na specjalne życzenie Klienta, mogę je również wykonać w języku obcym przy wykorzystaniu własnej znajomości języka lub pomocy tłumacza przysięgłego. Swoją pracę wykonuję w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami - profesjonalnie, rzetelnie i bezstronnie. Większość czynności notarialnych dokonuję w siedzibie kancelarii w Warszawie. W wyjątkowych przypadkach, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub specjalne okoliczności, czynności notarialne mogę wykonać poza kancelarią, np. w szpitalu, mieszkaniu, areszcie.

Zakres czynności notarialnych - notariusz Śródmieście Warszawa

czynności notarialne - akt notarialny

Czynnośći notarialne obejmują sporządzanie aktów notarialnych i aktów poświadczenia dziedziczenia. Sporządzane akty notarialne mogą dotyczyć m.in. umów sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia, umowy zniesienia współwłasności, umów przedwstępnych oraz oświadczenia o objęciu udziałów lub akcji. Wykonywane przeze mnie czynności notarialne obejmują również sporządzanie poświadczeń, spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli i czeków, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów. Dokonuję także czynności notarialnych z zakresu prawa spadkowego, sporządzając testamenty, umowy zrzeczenia się dziedziczenia, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, umowy zbycia spadku i podziału spadku. Na specjalne żądanie stron, sporządzam także projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów. Mogę również przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy założeniu lub jej następcy prawnemu: dokumenty, papiery wartościowe oraz pieniądze w walucie polskiej lub zagranicznej.

Tajemnica notarialna - notariusz Śródmieście Warszawa

tajemnica notarialna - akt notarialny

Dobry i profesjonalny notariusz ma obowiązek wykonywać swoją pracę i świadczyć czynności notarialne nie tylko rzetelnie i bezstronnie, ale także w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Jedną z podstaw zaufania do notariusza jest zachowanie tajemnicy notarialnej. Notariusz w ramach prowadzonej działalności o wszystkich okolicznościach sprawy, których dowiedział się w związku z dokonywaną czynnością notarialną jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy. Ważne! Obowiązek ten nie ustaje w momencie odwołania notariusza. Obowiązek tajemnicy może wygasnąć w momencie składania przez notariusza zeznań przed sądem, chyba że wyjawienie tajemnicy w jakimś stopniu zagraża ważnemu interesowi prywatnemu lub powszechnemu dobru. Tylko wybór doświadczonego notariusza zapewni Państwu rzetelną ochronę danych osobowych, historii rodziny lub tajemnicy handlowej. Wszystkie kancelarie notarialne powinny stosować się do powyższych wytycznych.

© Kancelaria Notarialna w Warszawie - Notariusz Śródmieście - Elżbieta Drążek | Al. Niepodległości 159 02-555 Warszawa | tel./fax: 22 849 52 83 | Polityka cookies

Projekt i realizacja: bluevision.pl